Rapport om bærekraft og samfunnsansvar 2019

Favorites

This is an expandable section where you can keep your favorite elements while reading.

Table of Contents

Introduksjon

Samfunnsansvar er en integrert del av Argentums virksomhet. Dette gjelder investeringsbeslutninger, overfor investeringspartnere, så vel som i egen virksomhet.

Hovedpunkter fra Argentums ESG1-arbeid

Argentum har etiske retningslinjer som er tilgjengelig på selskapets nettsider. Argentum har i flere år tatt utgangspunkt i prinsippene i UN Global Compact og UN Pri, og de etiske retningslinjene er også basert på disse prinsippene. I 2012 ble Argentum fullverdig medlem i UN Global Compact og den første rapporteringen fant sted i 2013.2

Selskapet har måleindikatorer knyttet til miljø- og samfunnsansvar, og måler disse indikatorene både internt i egen organisasjon og for investeringsvirksomheten. For investeringsprosessen er det utarbeidet egne krav til samfunnsansvar, slik at dette er en integrert del av prosess, beslutning og oppfølging av forvalterne i porteføljen.

Argentum arbeider målrettet med samfunnsansvar og videreutvikling av selskapets prosesser på området. Selskapet samarbeider med andre investorer i arbeidet med samfunnsansvar, og er medlem i Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif). Argentum utarbeider også en årlig rapport om arbeidet med samfunnsansvar som behandles i styret og er tilgjengelig på selskapets nettsider.

Argentums strategi knyttet til samfunnsansvar

Argentum tror at ansvarlig og bærekraftig verdiskaping gir best avkastning på sikt. Gode rutiner knyttet til arbeidet med samfunnsansvar og ESG, både i investeringsbeslutningene og internt i organisasjonen, er en viktig del av Argentums strategi for å levere en god avkastning og bidra til å utvikle bransjen.

Argentum har identifisert syv hovedpunkter som ligger til grunn for vårt arbeid knyttet til samfunnsansvar:

 • Godt gjennomarbeidede etiske retningslinjer som kommuniseres aktivt internt og eksternt
 • Integrere de etiske prinsippene i selskapets investeringsprosesser, herunder primary, secondary og ko-investeringer
 • Dialog med fondene Argentum investerer i om implementering av ESG i virksomheten i tillegg til monitorering og rapportering
 • Engasjere oss i bransjen og bidra til økt oppmerksomhet om samfunnsansvar, for eksempel via vår nettside
 • Være miljøbevisste internt i egen aktivitet og virksomhet
 • Bevisstgjøre vår egen organisasjon på samfunnsansvar
 • Rapportere årlig på vårt interne og eksternt rettede arbeid med samfunnsansvar

Argentums etiske retningslinjer (Vedlegg I: Etiske retningslinjer) revideres jevnlig. I retningslinjene heter det blant annet at:

«Argentum skal integrere hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i investeringsvirksomheten».3 I tillegg skal det årlig fremlegges rapporter om samfunnsansvar for egen virksomhet og spesifikt for status på porteføljenivå.4

Utover selskapets egne etiske retningslinjer, legges prinsippene i UN Global Compact og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, UN Pri, til grunn for selskapets investeringsvirksomhet. UN Global Compact baserer seg på ti prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. UN Pri er knyttet til miljømessige, sosiale og ledelsesmessige forhold, deriblant at ESG skal inkluderes i investeringsprosessen og at man skal arbeide for økt åpenhet og implementering av disse prinsippene i bransjen.

Etter at selskapet lenge har tatt utgangspunkt i UN Global Compact-prinsippene, ble Argentum et fullverdig medlem av UN Global Compact i 2012.5

De ti kjerneprinsippene i UN Global Compact er som følger:

 • Menneskerettigheter
  • Prinsipp 1: Bedriften skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
  • Prinsipp 2: Bedriften skal påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene
 • Standarder for arbeidslivet
  • Prinsipp 3: Bedriften skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
  • Prinsipp 4: Bedriften skal sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes
  • Prinsipp 5: Bedriften skal sikre at barnearbeid reelt avskaffes
  • Prinsipp 6: Bedriften skal sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
 • Miljø
  • Prinsipp 7: Bedriften skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer
  • Prinsipp 8: Bedriften skal ta initiativ til fremme av økt miljøansvar
  • Prinsipp 9: Bedriften skal oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi
 • Bekjempelse av korrupsjon
  • Prinsipp 10: Bedriften skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser.

Argentum støtter disse prinsippene og legger dem til grunn for sin virksomhet. Det er viktig for Argentum som en investor i private equity-fond at forvalterne også kjenner til disse prinsippene og baserer sin virksomhet på UN Global Compact. Argentum arbeider for dette i selskapets oppfølging av forvalterne.

I tillegg til Global Compact-prinsippene, følger Argentum også den europeiske bransjeforeningen for private equity-fond (Invest Europe) sin standard for ansvarlige investeringer og har integrert denne i oppfølgingen av forvalterne.6 Spørsmålene knyttet til dette omhandler arbeidet forvalterne foretar i forkant av nyinvesteringer, og oppfølgingen av selskapene i etterkant av at investeringen er gjort.

Argentum følger OECDs retningslinjer på skatteområdet, samt standardene til Global Forum, og investerer kun i jurisdiksjoner som følger standardene til Global Forum om transparens og effektiv informasjonsutveksling i skattesaker, og som har inngått skatteopplysningsavtaler med Norge. Argentum synliggjør informasjon om fondenes jurisdiksjon på våre hjemmesider og i årsrapporten.

Den interne rapporteringen på samfunnsansvar er basert på relevante indikatorer fra FNs Global Reporting Initiative (GRI), som blant annet viser vår belastning på miljøet og utviklingen disse indikatorene har hatt.